Aan het laden...
Sinds 2002 altijd voordelige energie voor jou.

Het laatste energienieuws vind je hier

Nieuwe Algemene Voorwaarden per 1 augustus 2013.
19 Jul 2013

Nieuwe Algemene Voorwaarden per 1 augustus 2013.


Op 1 augustus 2013 gaan de nieuwe Algemene Voorwaarden voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) van kracht. Alle energieleveranciers zullen deze nieuwe Algemene Voorwaarden hanteren. De nieuwe voorwaarden vervangen de huidige voorwaarden per 1 augustus 2013.

De nieuwe Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Energie-Nederland, de belangenbehartiger van energieleveranciers in Nederland. Energie-Nederland heeft de nieuwe Algemene Voorwaarden opgesteld in samenwerking met de Consumentenbond en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Omdat deze Algemene Voorwaarden gelden voor de gehele energiebranche is het niet mogelijk op basis hiervan een contract kosteloos te beëindigen.

De nieuwe Algemene Voorwaarden vind je hier en de belangrijkste wijzigingen lees je hieronder:

 • Aanpassing definitie kleinverbruiker gas naar maximaal 40m3/uur ipv 170.000 m3 (art. 1)
 • Informatiecode ook van toepassing op de leveringsovereenkomst (art. 2.2.)
 • Bedenktijd van 7 werkdagen naar 14 kalenderdagen (art. 3.2)
 • Toetsing betalingsgedrag contractant niet meer beperkt tot BAR/CCP (art. 3.4)
 • Verplicht leveranciersmodel (art. 4.2 en 4.3)
 • Machtiging aan leverancier om contractant aan te melden bij de netbeheerder voor een Aansluit- en Transportovereenkomst (art. 5.2.c)
 • Vervallen programmaverantwoordelijkheid en machtiging leverancier om de contractant naar netbeheerder toe te vertegenwoordigen (oude art. 6 en 7 vervalt)
 • Recht aan leverancier om bij niet-nakoming van contractant de levering te beperken dan wel daar bijzondere voorwaarden aan te stellen (art. 7.1)
 • Vervallen recht van leverancier om boete op te leggen bij niet door meetinrichting geregistreerd verbruik van gas (oude art. 10.3)
 • Bepaling opgenomen die toestaat aan leverancier om aan netbeheerder gegevens door te geven indien en onder voorwaarde dat deze nodig zijn en uitsluitend gebruikt voor uitvoering wettelijke taken van netbeheerder, daaronder begrepen de goede uitvoering van de Aansluit- en Transportovereenkomst (art. 8.3)
 • Leverancier stelt de omvang van de levering vast i.p.v. de netbeheerder ( art. 9.1)
 • Voor gebruik van meetgegevens per dag/kwartier dient de leverancier dat aanvullend schriftelijk met de contractant te zijn overeengekomen (art. 9.1)
 • Aanpassingen naar aanleiding van Wet Incasso Kosten (WIK) (art. 12)
 • Bij eerste herinnering geldt een betalingstermijn van 14 dagen (art.12.10) 
 • Verjaring voor vordering van leverancier op contractant op basis van levering en Aansluit- en Transportovereenkomst betreft 2 jaar. Voor overige vorderingen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar (art. 12.12)
 • Leverancier kan zekerheid vragen voor bedragen verschuldigd vanwege levering en Aansluit- en Transportovereenkomst (art. 13.1)
 • Rentevergoeding over de waarborgsom betreft de helft van de wettelijke rente, voor kleinzakelijke klanten kan Euribor gelden (art. 13.4) 
 • Centraal Contract Einderegister i.p.v. centrale databank CCP (art. 14.2)
 • Vervallen drempelbedrag voor indienen schadeclaim door contractant (oude art. 17.2 vervalt)
 • Totaalbedrag van aansprakelijkheid verruimd van 1.250.000 naar 2.000.000 euro per gebeurtenis voor alle contractanten tezamen (art. 15.3)
 • Indienen geschil bij Stichting Geschillen Commissie uiterlijk binnen 3 maanden nadat klacht aan leverancier is voorgelegd en binnen 10 kalenderdagen ingeval van afwijzing betalingsregeling (art. 16.3)
 • Opzegging van contract voor onbepaalde tijd is kosteloos (art. 19.3)
 • Wijziging kwaliteitscriteria vanwege wijzigingen regelingen van overheidswege biedt niet het recht om kosteloos op te zeggen (art. 19.3)
 • Voor het aanbieden van nieuwe overeenkomst i.v.m. verstrijken overeenkomst voor bepaalde tijd gelden voor leverancier aantal plichten (duur, voorwaarden, tarieven en wat de gevolgen als klant niet aanvaardt) (art. 19.4)
 • Deze Algemene leveringsvoorwaarden dienen te worden aangehaald als “’Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)”’ (art. 21.2).

Terug naar het nieuwsoverzicht